Uluslararası Hibe Programları Danışmanlığı

ITEA, Yazılım sektöründe endüstri odaklı uluslararası bir Araştırma, Geliştirme ve Yenilikçilik (Ar-Ge) proje çağrılarını içermektedir. ITEA, aynı zamanda dünya çapında birçok ülkeyi kapsayan Ar-Ge iş birliklerine yönelik ülkeler arası bir ağ olan EUREKA’nın bir küme programıdır. Farklı ülkeler ile güçlü konsorsiyumlar kurmak için çeşitli sektörlere hitap eden proje fikirleri anonsu yapılmaktadır. Her firma kendi yetkinlikleri ve yenilikçi katkıları ile proje konsorsiyumlarına dahil olabilmektedir.

Euripides Hibe programı; akıllı sistemler için Ar-Ge projelerine teşvik eden EUREKA alt kümesidir. KOBİ’ler, Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve kullanıcı kuruluşlarından oluşan geniş başvuru yelpazesine sahip Euripides, iç içe geçmiş ve uyarlanmış sistemlere kadar tüm elektronik sistem entegrasyonu değer zincirini kapsar. Akıllı sistemler konusunda Belediye, AVM, Cezaevleri, AFAD gibi birçok farklı kurum ve kuruluşlara çözümler ve projeler geliştirmiş alanında tecrübeli yetkin mühendislerimiz ile Euripides Hibe danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

EUREKA’nın alt kümelerinden olan CELTIC; (Cooperation for a sustained European Leadership in Telecommunication) Avrupanın telekomünikasyon liderliği işbirliğidir. Ağ yapıları, veri madenciliği, dijital çözümler, iş ve toplumsal sorunları üzerine temel çalışma alanları vardır. ARD Danışmanlık; danışmanlığını üstleneceği firmaların yeterliliklerine ve ihtiyaçlarına göre açılan çağrılara başvuru için firma adına yönlendirme ve süreç takiplerini gerçekleştirmektedir.

Dünya Bankası, ikinci dünya savaşı sonrası kurulmuş, ülkeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılması için gelişmekte olan ülkelere hibe ve/veya kredi vererek fonlayan bir kalkınma bankasıdır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarından sosyal kalkınmaya kadar birçok projeye destek vermektedir. 189 üyesi, 130 merkezde ofisi olan bankanın, sürdürülebilir çözümler sunmak üzerine inşa edilmiş 5 farklı kuruluşu (IBRD, IDA, IFC, MIGA ve ICSID) bulunmaktadır. Kalkınmanın her alanında, çok çeşitli finansal ürünler ve teknik yardım desteği sağlayan banka, kuruluşundan bu yana 12.000 projeyi finanse etmiştir. Sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve özel sektöre hibe desteği sağlayan bankanın finansman desteğinden faydalanmak isteyen firmalara özelleştirme çalışmaları ile farklı projelerin geliştirilmesi noktasında ARD Danışmanlık öncülük etmektedir.

EUROGIA2020, uluslararası projelerde yer alan işletmeleri, araştırma merkezlerini ve üniversiteleri destekleyerek Avrupa rekabet gücünü artırmak için 1985 yılında başlatılan, merkezi olmayan hükümetler arası bir girişim olan EUREKA ağının bir kümesidir. EUROGIA2020’nin hedefi, düşük karbonlu enerji teknolojilerinde yenilikçi projeler geliştiren uluslararası ortaklıkları desteklemek ve teşvik etmektir. ARD Danışmanlık; danışmanlığını üstleneceği firmaların yeterliliklerine ve ihtiyaçlarına göre açılan çağrılara başvuru için firmalar adına yönlendirme ve süreç takiplerini gerçekleştirmektedir.

Horizon 2020; kuruluşlara yüksek bütçeli finansman kaynağı ile toplulukların; siyasi, bilimsel ve kültürel açıdan güçlendirilmesini amaçlayan Ar-Ge ve inovasyon projelerine yönelik fon desteği sağlayan bir Avrupa Birliği çerçeve programıdır. Destekleyeceği proje ve programlara, belirtilen araştırma görevlerini geliştirme ve yürütmeye yetkin, gerçek veya tüzel kişiler tarafından başvuru yapabilmektedir. ARD DANIŞMANLIK olarak Avrupa Birliği üyeleri ve aday üye ülkelerle beraber yürütülen Horizon 2020 hibe desteği programına, detaylı bilgilendirme ile projelendirme faaliyetlerinin tüm süreçleri için destek sunmaktayız.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP); yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması amacı ile çalışmakta olup; ülkelere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik becerileri inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki kamu kuruluşlarına “Proje Uygulama Desteği” sağlayan kurum, özel sektörle işbirliği yaparak Türkiye’deki girişimciliğin geliştirilmesi, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması ve Bilişim sektöründe özellikle internet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. ARD Danışmanlık; bu konuda yapılan çalışmaları destekleyen programın içeriklerinin firmaya uygunluğunun tespiti noktasında, firmanın ihtiyaç ve yetkinliklerine göre açılan çağrılara başvuru işlemlerinin yapılması, projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi aşamalarında uzman kadrosuyla birlikte tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol üstlenmektedir.
Eurostars; herhangi bir sektör veya teknoloji alanı gözetmeksizin AR-GE odaklı Kobi ve büyük işletmelerin projelerini destekleme odaklı bir kümedir. Bu programa sunulan projeler 1509 kapsamında maksimum 36 aylık süre ile, firma ölçeklerine uygun olarak %60 veya %75 oranlarda desteklenmektedir. ARD Danışmanlık; engin tecrübesine dayanarak firmanızın gerçekleştirmek istediği projeleri, Eurostars da açılan uygun çağrılara yönlendirerek, proje boyunca gerekli desteği ve yönlendirmeleri gerçekleştirmektedir.
ECSEL (Electronics Components and System for European Leadership), Ufuk 2020 kapsamında desteklenmektedir. Ürüne dönüşmesi muhtemel, teknolojik olgunluk seviyesi yüksek olan projelerin desteklendiği ECSEL projelerinde Türkiye’de yer alabilmektedir. İki aşamalı gerçekleşen ECSEL proje başvuru süreçlerinin tüm detaylarına hâkim uzman kadromuz, ihtiyacı olan firmalara danışmanlık hizmeti konusunda hazırdır.
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartları ile uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve reformların uygulanması için gerekli olan kapasitelerin oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda ARD Danışmanlık; her türlü inovasyon çalışmalarını projelendirerek desteklenmesini sağlamada hibe desteği verecek bu kurumun çağrılarına uygun olarak proje oluşturma, analiz, planlama yürütme, raporlama ve tamamlama konularında destek sunmaktadır.